สำนักการศึกษา

 

สำนักการศึกษา

     ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองจันทบุรี

     ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองจันทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 75 ถ.สฤษดิเดช ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

     1. กิจกรรมของศูนย์เยาวชน
กิจกรรมที่จัดขึ้นในศูนย์เยาวชนฯ ได้จัดให้มีสนามออกกำลังกายกีฬาประเภท ต่าง ๆ ได้แก่ แบดมินตัน
เทเบิลเทนนิส และฟิตเนส จำนวน 1 ชุด

     2. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกศูนย์เยาวชนมีสมาชิกไม่จำกัดเพศ เชื่อชาติ ศาสนา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

        2.1 สมาชิกสามัญ

        – อายุระหว่าง 8-18 ปี ความประพฤติเรียบร้อย พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของศูนย์เยาวชน มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง

        – ต้องแสดงความจำนงขอเข้าเป็นสมาชิกเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบฟอร์มของศูนย์เยาวชน

        – ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัคร คนละ 5 บาท

      2.2 สมาชิกสมทบ

        – อายุตั้งแต่ 19 ปี ขึ้นไป มีความรู้ความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการของศูนย์เยาวชน

        – ต้องแสดงความจำนงขอเข้าเป็นสมาชิกเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบฟอร์มของศูนย์เยาวชน

        – ผู้สมัครต้องเสียค่าบำรุงคนละ 30 บาท/ปี

     3. กำหนดวันทำการเปิด-ปิด ศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ

        เปิดตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-3932-8333

        งานกิจการเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองจันทบุรี

ข้อมูล/รายการ
ระยะเวลา
หน่วยบริการสถานที่
     การรับแจ้งเด็กที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา
ปีที่ 1 (ตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545) ดังนี้1. ประกาศแจ้งผู้ปกครองเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ 7 ) เข้าเรียนในสถานศึกษา1.1 ประกาศให้ทราบตามหน่วยงานราชการต่างๆ1.2 ประชาสัมพันธ์เทศบาลประกาศให้ประชาชนทราบ2. การรับแจ้งเด็กเข้าเรียนโรงเรียน2.1 ระยะเวลารับแจ้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ (ของทุกปี) ในวันและเวลาราชการ2.2 เอกสารหลักฐานการแจ้ง1) สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)2) สำเนาทะเบียนบ้าน(เอกสารทั้ง 2 ชนิด ให้นำฉบับจริงมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย)

2.3 สถานที่รับแจ้ง

1) เข้าเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล

2) เข้าเรียนโรงเรียนนอกเขตเทศบาล

ก่อนเปิด
ภาคเรียน 1 ปี

– สำนักการศึกษา
เทศบาลเมืองจันทบุรี

– งานประชาสัมพันธ์   เทศบาลเมืองจันทบุรี

– หน่วยงานราชการ

– โรงเรียนที่เข้าเรียน

– สำนักการศึกษา
เทศบาลเมืองจันทบุรี