สำนักคลัง

สำนักคลัง

สำนักคลัง  เทศบาลเมืองจันทบุรีเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการเงิน  การคลัง  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยมีโครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วย   2  ส่วน   4 ฝ่าย  10  งาน  ได้แก่

  1. ส่วนบริหารการคลัง

1.1  ฝ่ายการเงินและบัญชี

– งานการเงินและบัญชี

– งานสถิติการคลัง

1.2  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

– งานพัสดุและทรัพย์สิน

  1. ส่วนพัฒนารายได้

2.1  ฝ่ายพัฒนารายได้

– งานผลประโยชน์

– งานพัฒนารายได้

– งานเร่งรัดรายได้

2.2  ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

– งานแผนที่ภาษี

– งานทะเบียนทรัพย์สิน

งานธุรการ

งานวางแผนและวิชาการ

1. ส่วนบริหารการคลัง รับผิดชอบ 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการเงินและบัญชี   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายการเงินและบัญชี

1. งานการเงินและบัญชี มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

1. งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
2. งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
3. งานจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
4. งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
5. งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
6. งานให้คำปรึกษาทางด้านการเงินและการคลัง
7. จัดทำระเบียบควบคุมการใช้จ่ายเงิน
8. งานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน
9. วางแนวทางปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงตามข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด
10. งานควบคุมและดำเนินการกันเงิน

2. งานสถิติการคลัง มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

1. งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
2. งานจัดทำสถิติรายวัน และรายจ่ายจริง
3. งานจัดทำประมาณการรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
4. งานจัดทำสถิติการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ
5. งานจัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายขาดเงินสะสม
6. งานจัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน
7. งานจัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ
8. การให้บริการข้อมูลด้านสถิติการคลัง
9 .งานจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

3. งานพัสดุและทรัพย์สิน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

1. งานการซื้อและการจ้าง การจัดทำเอง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การเช่า การแลกเปลี่ยน การควบคุมการจำหน่าย และดำเนินการอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น
2. งานจัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ สังหาริมทรัพย์
3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอกองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. งานทำงบทรัพย์สิน ให้ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับพัสดุ
5. งานเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน ใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่มีค่าแทนตัวเงิน โดยจัดทำ ทะเบียนคุมการรับ – จ่าย
6. งานค้นหาระเบียบปฏิบัติงานด้านพัสดุและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องทางอินเตอร์เน็ต
7. งานจัดทำแผนพัสดุ

2. ส่วนพัฒนารายได้ รับผิดชอบ  2  ฝ่าย  ได้แก่  ฝ่ายพัฒนารายได้     ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 ฝ่ายพัฒนารายได้

4. งานผลประโยชน์ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

1. งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
2. งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ จัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 5)
3. งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
4. งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่ารายปี ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอพนักงาน เจ้าหน้าที่
5. งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
6. งานจัดเก็บ รับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
7. งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละราย เป็นประจำทุกวัน
8. งานดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
9. การเก็บเงินและการส่งเงินประจำวัน

5. งานพัฒนารายได้ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

1. งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะในการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล
2. งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระยะเวลาในการชำระภาษีอากร
3. งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
4. งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
5. งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและี่ดิน จัดทำราคากลางเพื่อใช้ประเมินภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น
6. งานจัดหาแหล่งรายได้ใหม่
7. งานการจดตั้งทะเบียนพาณิชย์
8. งานการจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์
9. งานการจดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์

6. งานเร่งรัดรายได้ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

1. งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ที่อยู่ในข่ายผู้ชำระภาษีทราบล่วงหน้า
2.งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
3.งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนด
4.ตรวจสอบและจัดทำรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม รายได้อื่น ๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี
5.งานประสานงานกับงานนิติการ เพื่อดำเนินคดีกับผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย)
6.ประสานงานฝ่ายนิติการเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สิน
7.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดรายได้
8.งานจัดทำหนังสือแจ้งผู้ชำระภาษีรายใหม่

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

7. งานแผนที่ภาษี มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

1. งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
2. งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
3. งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
4. งานสำรวจตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
5. งานสำรวจตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน
6. งานสำรวจตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับป้าย
7. งานสำรวจตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับกิจการค้าตามระบบแผนที่ภาษีฯ
8. งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
9. งานจัดทำรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานแผนที่ภาษี
10. งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
11. งานจัดทำระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานแผนที่ภาษี (LTAX GIS)
12. งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีแก่หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

8. งานทะเบียนทรัพย์สิน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

1. งานปรับข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. การปรับข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน ในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. การปรับข้อมูลเกี่ยวกับป้าย ในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. การปรับข้อมูลเกี่ยวกับกิจการค้าตามระบบแผนที่ภาษีฯ ในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารี่เกี่ยวข้อง
5. งานสำรวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
6. งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและผู้ชำระภาษีผ.ท.4 และ ผ.ท.5)
7. งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่าง ๆ
8. การจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานทะเบียนทรัพย์สิน
9. การจัดทำระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)
10. งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานทะเบียนทรัพย์สินแก่หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

9. งานธุรการ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

1. งานสารบรรณ
2. งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
3. งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
4. งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
5. งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
6. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
7. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
8. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
9. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบพิเศษ
10. การลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ
11. งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
12. งานวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่าย ตรวจสอบหลักฐาน ใบสำคัญคู่จ่ายเงินทุกประเภท ั้งในและนอกงบประมาณ

10. งานวางแผนและวิชาการ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

1. งานวางแผนด้านการคลัง
2. งานจัดทำแผนงาน โครงการและกิจกรรมด้านการคลัง
3. งานประสานงานแผนการปฏิบัติงานของฝ่ายและงานต่างๆ
4. งานรวบรวมผลการปฏิบัติงานด้านการคลัง
5. งานข้อมูล ข่าวสาร จัดทำ สนับสนุน ระเบียบและแจ้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านการคลัง
7. งานวางแผนพัฒนาบุคลากร
8. งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการคลัง
9. งานจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของสำนักการคลัง
10. งานวางแผนการประเมินโครงการ

 

  

เอกสาร ITAS

9.3(021)

9.3(022)

9.3(023)

9.3(024)