สถานธนานุบาล

สถานธนานุบาล

การจัดตั้ง และวัตถุประสงค์

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองจันทบุรี  สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชนให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำเงินไปใช้สอยบรรเทาความเดือดร้อนที่ประสพปัญหาเฉพาะหน้า หรือนำไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้ โดยไม่ต้องกู้เงินจากเอกชนซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง อีกทั้งเป็นการควบคุมการรับซื้อของโจร โดยนำทรัพย์สินมาจำนำเสียดอกเบี้ยต่ำและผลกำไรจากการดำเนินงานยังสามารถนำกลับไปทำนุบำรุงและพัฒนาท้องถิ่นด้วย

ทรัพย์สินที่จำนำได้

ได้แก่ ทองคำ/นาก/เพชรพลอย/เงิน/นาฬิกา/เครื่องใช้ไฟฟ้า

ทรัพย์สินที่จำนำมิได้

ได้แก่

– ทรัพย์สินที่มีทะเบียน เช่น อาวุธปืน / รถจักรยานยนต์ / รถยนต์

 – ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน

อัตราดอกเบี้ย

เงินต้นไม่เกิน 5,000.- บาท ร้อยละ  .50 สตางค์ต่อเดือน

เงินต้นเกินกว่า 5,000.- แต่ไม่เกิน 30,000.- บาท ร้อยละ 1 บาทต่อเดือน

เงินต้นเกินกว่า 30,000.- บาท  ร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือน

การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ

จำหน่าย ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน

วันทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ (เวลา 08.30 – 16.00 น.)

วันหยุด

หยุด เสาร์ – อาทิตย์

                  วันสำคัญทางพุทธศาสนา และหยุดตามประกาศของสำนักงาน จ.ส.ท. หากท่านต้องการใช้บริการ เชิญปรึกษาได้ที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองจันทบุรี (ในเวลาราชการ) ดอกเบี้ยถูก ไถ่ถอนระยะยาว ตั๋วรับจำนำ 1 ใบมีกำหนด 4 เดือน ผ่อนผันให้อีก 30 วัน นับจากวันที่ครบกำหนด 4 เดือน นำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่มาติดต่อใช้บริการ

 

น.ส.ปิยะดา วงศ์ละคร

ผู้จัดการสถานธนานุบาล

ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำ เขต 8

 “บริหารโปร่งใส มั่นคงก้าวไกล ใส่ใจบริการ”