กองสวัสดิการสังคม

 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองจันทบุรี