กองสวัสดิการสังคม

 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองจันทบุรี

Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8 Slide9 Slide10 Slide11 Slide12 Slide13 Slide14 Slide15 Slide16 Slide17 Slide18 Slide19 Slide20 Slide21 Slide22 Slide23 Slide24 Slide25 Slide26 Slide27 Slide28 Slide29 Slide30 Slide31 Slide32 Slide33 Slide34 Slide35 Slide36 Slide37

 

 

 

 

 

  1. จัดตั้งเป็นเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ 10  ธันวาคม  พ.ศ. 2478
  2. พื้นที่เทศบาล 10.25 ตารางกิโลเมตร
  3. จำนวนประชากรในเขตเทศบาล 23,835  คน

– ชาย      11,480   คน

– หญิง     12,355   คน

  1. จำนวนชุมชนในเขตเทศบาล  จำนวน  13  ชุมชน
  2. ข้อมูล   ณ   เดือนธันวาคม  2557
จำนวนชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด จำนวนครัวเรือน
ชุมชนย่อยที่ 1 วัดใหม่ เมือง จันทบุรี 360
ชุมชนย่อยที่ 2 วัดใหม่ เมือง จันทบุรี 584
ชุมชนย่อยที่ 3 วัดใหม่ เมือง จันทบุรี 1,285
ชุมชนย่อยที่ 4 วัดใหม่ เมือง จันทบุรี 1,337
ชุมชนย่อยที่ 5 ตลาด เมือง จันทบุรี 787
ชุมชนย่อยที่ 6 วัดใหม่ เมือง จันทบุรี 453
ชุมชนย่อยที่ 7 ตลาด เมือง จันทบุรี 945
ชุมชนย่อยที่ 8 ตลาด เมือง จันทบุรี 1,147
ชุมชนย่อยที่ 9 วัดใหม่ เมือง จันทบุรี 744
ชุมชนย่อยที่ 10 วัดใหม่ เมือง จันทบุรี 755
ชุมชนย่อยที่ 11 ตลาด เมือง จันทบุรี 1,001
ชุมชนย่อยที่ 12 วัดใหม่ เมือง จันทบุรี 557
ชุมชนย่อยที่ 13 วัดใหม่ เมือง จันทบุรี 404

 

  1. งานด้านบริการประชาชน ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี
ลำดับที่ โครงการ/เรื่อง จำนวน
1 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 2,889 คน
2 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 267 คน
3 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 22 คน
4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-เพื่อสร้างความสุข ความมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้คนในชุมชน        เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ และใส่ใจดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น 130 คน/8ครั้ง
5 โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำงบประมาณ พ.ศ.2558-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพ และสร้างรายได้ 60 คน/10ครั้ง
6 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-เพื่อเป็นของขวัญ ของรางวัล เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 ชุมชน
7 โครงการร่วมกิจกรรมวันพัฒนา ประจำปี “ธันวามหาราช 13 ชุมชน
8 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนจัดทำแผนชุมชนของตนเอง มีการนำแผนพัฒนาชุมชนมาบูรณาการเป็นแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 13 ชุมชน

 

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองจันทบุรี

โทร. 0 3932 8344