กองวิชาการและแผนงาน

โครงสร้างกองวิชาการและแผนงาน

การติดต่อขอรับบริการ กองวิชาการและแผนงาน

          กองวิชาการและแผนงาน ให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. บริการส่วนหน้า ของงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น บริการติดต่อสอบถาม บริการเคาเตอร์ ประชาสัมพันธ์ หน้าสำนักงานเทศบาล บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ พร้อมให้บริการตอบข้อซักถามในการติดต่อราชการ เทศบาลเมืองจันทบุรี บริการในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 3931 3669
 2. บริการคลินิกกฎหมายชาวบ้าน เปิดบริการปรึกษาปัญหากฎหมายฟรีแก่ประชาชน ติดต่อ

ขอรับบริการได้ทุกวันใน เวลา 15.30 -16.30 น. ณ งานนิติการ เทศบาลเมืองจันทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0  3932 1064

 1. บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เวลา 15.30-16.00 น. ในวันจันทร์ –วันศุกร์ แจ้งข้อมูลและแจ้งการรับฟัง ได้ที่งานบริการและเผยแพร่วิชาการ โทรศัพท์ 0 3932 1064
 2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองจันทบุรี จัดตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 1 อาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดตั้งตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับบริการติดต่อข้อมูลข่าวสาร เอกสารได้ตามขั้นตอนขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ในวัน เวลาราชการ โทรศัพท์ 0 3932 1064

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองจันทบุรี

เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น

ขั้นตอนการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. กรอกแบบฟอร์มการขอให้บริการข้อมูลข่าวสาร
 3. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
  -พิจารณาแล้วอนุญาต
  -นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา
 4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอใช้บริการทราบ
 5. ตรวจสอบข้อมูลจากสารบัญข้อมูลข่าวสาร
 6. ศึกษาข้อมูลข่าวสารที่ขอใช้บริการ
 7. แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ในกรณีขอถ่ายเอกสารหรือรับรองสำเนา
 8. ในกรณีที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมให้นำเงินไปชำระที่สำนักการคลังให้เรียบร้อยก่อน
 9. เสร็จสิ้นขั้นตอนการขอใช้บริการ

 

กรณี ต้องการขอสำเนาเอกสารต้องชำระค่าธรรมเนียม ดังนี้

– สำเนาข้อมูลข่าวสาร ทั่วไป ราคาหน้าละ 1 บาท
– สำเนาข้อมูลข่าวสาร ที่มีผู้รับรอง ราคาหน้าละ 5 บาท

ขั้นตอนการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารจากคอมพิวเตอร์

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. กรอกแบบฟอร์มการขอให้บริการข้อมูลข่าวสาร
 3. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
  -พิจารณาแล้วอนุญาต
  -นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา
 4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอใช้บริการทราบ
 5. เปิดคอมพิวเตอร์เข้าไปในโปรแกรม Microsoft Word เปิดแฟ้มสารบัญข้อมูลข่าวสาร
 6. สืบหาข้อมูลที่ต้องการ
 7. แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ในกรณีขอถ่ายเอกสารหรือรับรองสำเนา
 8. ในกรณีที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมให้นำเงินไปชำระที่สำนักการคลังให้เรียบร้อยก่อน

 

Scan_20150207

Scan_20150207 (2)