22 มีนาคม 2021

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เรื่องต่อไป

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยการจัดทำประชาพิจารณ์โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิดการจัดทำ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศเทศบาลเมืองจันทบุรี รายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563