คำสั่งเทศบาลฯ ที่ 817/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่คำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคลองขุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คำสั่งเทศบาล สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรฯ ถนนคลองขุด (e-bidding)