11 พฤษภาคม 2021

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

เรื่องต่อไป

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องก่อนหน้า

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต