ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565