เกี่ยวกับเทศบาล

ประวัติเทศบาลเมืองจันทบุรี

เดิมทีนั้นเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีตั้งขึ้นโดยการรวบรวมตำบลตลาดและตำบลวัดใหม่เข้าด้วยกัน  ตำบลทั้งสองนี้เป็นที่ตั้งของมณฑลจันทบุรี  ซึ่งมณฑลจันทบุรีเป็นตำบลที่รวมเอาความเจริญต่างๆ  เข้าไว้ด้วยกันคือ   มีที่ทำงานส่วนราชการระดับจังหวัด  มีโรงเรียนประจำจังหวัด   โรงพยาบาล  สถานีตำรวจ  รวมถึงแหล่งการค้าต่าง ๆ  เมื่อการปกครองได้วิวัฒนาการขึ้นเรื่อยๆ  จึงได้เปลี่ยนจากมณฑลเป็นจังหวัดจันทบุรี และรวบรวมตำบลตลาดและตำบลวัดใหม่ โดยยกฐานะเป็นเขตสุขาภิบาล    ซึ่งนับได้ว่าเป็นการปกครองท้องถิ่นแบบแรกของการรวมตำบลทั้งสอง  จนถึง พ.ศ. 2478 ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองจันทบุรี  จากประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 หน้า 1641 ลงวันที่ 10 ธันวาคม  พ.ศ.2478  พื้นที่  2.5  ตารางกิโลเมตร  ซึ่งพื้นที่ 2 ตำบลอยู่ในเขตเทศบาลเดียวกัน   จนกระทั่งเมื่อเทศบาลเมืองจันทบุรีได้ขยายตัวและเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว   ประกอบกับท้องที่รอบเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีได้เจริญขึ้น   และมีชุมชนอยู่หนาแน่น   จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาขยายเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีขึ้นใหม่  ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 101 ฉบับพิเศษ หน้า 1    ตอนที่  120 ลงวันที่  6  กันยายน  พ.ศ.  2527 สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรีตั้งอยู่เลขที่ 39ในตำบลวัดใหม่39 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีพื้นที่ ทั้งหมด 10.25 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลตลาดและตำบลวัดใหม่ทั้งหมด

ปัจจุบันมี นายกิจฐพร  โชติสุวรรณ์  ดำรงตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี

นายพยับ        สมใจนึก                 ดำรงตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี

นายสมนึก       มุ่งชูเกียรติสกุล    ดำรงตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี

นายสมชัย       ธรรมพัฒน์พงศ์    ดำรงตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี

นายชนินทร์    ตั้งชูทวีทรัพย์        ดำรงตำแหน่ง  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี

นายจักร์เพชร   จิตงามสุจริต        ดำรงตำแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี

นายเมธวิน       ทองคง                 ดำรงตำแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี

นายบุญสิน       จันทสุรวงศ์          ดำรงตำแหน่ง  เลขนานุการนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี

 

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ในเขตเทศบาลนั้นมีลักษณะเป็นเนินเขาร้อยละ 20 และที่ราบลุ่มร้อยละ 80  มีแม่น้ำจันทบุรีไหลผ่านตัวเมืองโดยแม่น้ำมีความยาว 120 กิโลเมตร ส่วนที่ไหลผ่านเทศบาลเมืองจันทบุรี มีความยาว 8 กิโลเมตร และลำคลองมีน้ำไหลตลอดปี  พื้นที่ที่เป็นเนินเขาจะเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ  สำนักงานและโรงเรียน ส่วนใหญ่พื้นที่ราบลุ่มนั้นจะเป็นที่อยู่อาศัย ทำการค้า ตลาด ธนาคารและสถานเริงรมย์ต่างๆ ซึ่งจัด เป็นย่านการค้าที่มีชุมชนหนาแน่น นอกจากนั้นเป็นสวนสาธารณะและอ่างเก็บน้ำ

 

ลักษณะภูมิอากาศ

เทศบาลเมืองจันทบุรี อยู่ในเขตจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดภาคตะวันออกของประเทศไทย
มีพื้นที่อยู่ติดอ่าวไทย ฝั่งตะวันออกมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านฤดูฝนจะมีฝนตกชุก

ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว       เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์

ฤดูร้อน         เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม

เขตการปกครอง

เทศบาลเมืองจันทบุรีตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เส้นรุ้งที่ 12.60852778 องศาเหนือ เส้นแวงที่ 102.1039750 องศาตะวันออก โดยครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลตลาดและตำบลวัดใหม่   มีพื้นที่ 10.25 ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วยชุมชนย่อย จำนวน 17 ชุมชน  โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ                ติดต่อกับ         ตำบลท่าช้าง

ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ         ตำบลจันทนิมิต

ทิศใต้                   ติดต่อกับ         ตำบลเกาะขวาง

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ         ตำบลบางกะจะ

การคมนาคมขนส่ง

             เทศบาลเมืองจันทบุรี มีสถานีขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัดจันทบุรี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ ถนนสฤษดิเดช ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี  ซึ่งมีรถโดยสารประจำทางที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่ต้องการเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ ตามเส้นทาง ดังนี้

– จันทบุรี – กรุงเทพฯ

– จันทบุรี – สระแก้ว – นครราชสีมา

– จันทบุรี – สระแก้ว – บุรีรัมย์

– จันทบุรี – ระยอง

– จันทบุรี – สระแก้ว – นครนายก – สระบุรี

– จันทบุรี – ระยอง – ชลบุรี – นครสวรรค์ – กำแพงเพชร – ตาก – แม่สอด

– จันทบุรี – ตราด

– จันทบุรี – ระยอง – นครราชสีมา – ขอนแก่น – อุดรธานี – หนองคาย

– จันทบุรี – ปราจีนบุรี

– จันทบุรี – ชลบุรี

– จันทบุรี – ระยอง – ชลบุรี – ฉะเชิงเทรา – นครสวรรค์ – พิษณุโลก

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย : เทศบาลเมืองจันทบุรี All Right Reserved.