19 มีนาคม 2021

ขออนุมัติใช้ราคากลางในการดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน

บันทึกข้อความ ขออนุมัติใช้ราคากลางในการดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน

รายละเอียดการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ

เรื่องต่อไป

รายงานการกำกับติดตามงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

เรื่องก่อนหน้า

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2564 ครั้งที่ 1