ขออนุมัติประกาศประชาสัมพันธ์ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2566

เรื่อง ขออนุมัติประกาศประชาสัมพันธ์ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566