ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฎิบัติการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือก (เทศบาลนครอุบลราชธานี)