ขอความร่วมมือในการงดจำหน่ายจ่ายแจกและดื่มเครื่องแอลกฮอล์ในงานสงกรานต์ปลอดเหล้าถนนข้างทิพย์ จังหวัดจันทบุรี