3 กรกฎาคม 2020

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณสะพานนิรมล(วัดโรมันคาทอลิค) ถึงถนนซอยคลองขุด

(2 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองจันทบุรี จะดำเนินการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ในเรื่องการจัดทำโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณสะพานนิรมล(วัดโรมันคาทอลิค) ถึงถนนซอยคลองขุด ระยะทางรวมประมาณ 1,000 เมตร เพื่อป้องกันไม่ให้ตลิ่ง ถูกการกัดเซาะของกระแสน้ำ

ดังนั้น เทศบาลเมืองจันทบุรี จึงขอความอนุเคราะห์ประชาชน โปรดตอบแบบสอบถาม การจัดทำโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ บริเวณสะพานนิรมล(วัดโรมันคาทอลิค) ถึงถนนซอยคลองขุด ระยะทางรวมประมาณ 1,000 เมตร เพื่อเทศบาลเมืองจันทบุรี จะได้นำข้อมูลจากแบบสอบถามดำเนินการตามระเบียบต่อไป

 

เรื่องต่อไป

ออกแบบสอบถาม

เรื่องก่อนหน้า

ปรับปรุงผิวจราจร พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาราช

เทศบาลเมืองจันทบุรี ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน – วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17 ... Read more