13 กุมภาพันธ์ 2019

กีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 11

วันนี้ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนางอังสนา รักความสุข รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เลขานุการนายก สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมชมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ จากที่เทศบาลเมืองจันทบุรี กำหนดจัดแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๘,๑๑,๑๒ และ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ วัตถุประสงค์ในการจัดงานกีฬาครั้งนี้ เพื่อให้เด็กระดับอนุบาลและเด็กเล็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ที่สมบูรณ์แข็งแรง เหมาะสมกับวัยและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ครู และนักเรียนของโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล จัดกิจกรรมร่วมกันอย่างมีระบบ มีโรงเรียนที่มีการสอนระดับชั้นอนุบาลเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน ๗ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง โรงเรียนตังเอ็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี โรงเรียนตากสินศึกษา และโรงเรียนบุญสมอนุบาล ซึ่งในพิธีเปิด ประธานกล่าวเปิด การแข่งขัน และรับชมการแสดงแสง สี เสียง ของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ นอกจากนี้มีการมอบรางวัลการประกวดขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เริ่มแข่งขันขึ้นตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้แก่ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ ปี แข่งขันวิ่งเปี้ยว แข่งขันชักเย่อ เกมแต่งตัว ๔ ชิ้น วิ่งเก็บของ ๕ ชิ้น วิ่งอุ้มลูกโป่ง ๒๔ เมตร วิ่งผลัด อุ้มลูกโป่ง ๔ x ๒๕ เมตร วิ่งผลัด ๒ x ๒๕ เมตร วิ่งผลัด ๒ x ๕๐ เมตร วิ่งผลัดฮูลาฮุก ๒ x ๒๕ เมตร วิ่งผลัด ฮูลาฮุก ๒ x ๕๐ เมตร วิ่ง ๕๐ เมตร ,๘๐ เมตร ขว้างลูกเทนนิส ยืนกระโดดไกล ทอยห่วงยาง ระยะ ๑.๕ เมตร โยนลูกบอลลงตะกร้า ระยะ ๓ เมตร ลูกบอลเบอร์ ๓ และการประกวดกองเชียร์ ทั้งนี้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี มีนโยบายส่งเสริมการกีฬาเป็นอย่างยิ่ง ในส่วนของผู้ปกครอง ควรส่งเสริมให้บุตรหลานเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ ตามความถนัดของเด็ก จะได้มีกิจกรรมในยามว่าง และสร้างพื้นฐานของการเล่นกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งผลให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพที่ดีต่อไปในอนาคต

เรื่องต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น