กิจกรรม Kick off ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง”

ข่าวฉบับที่ 1 / 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562

จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดกิจกรรม Kick off 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”

วันนี้ เวลา 08.30 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม    Kick off 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” โดยมีนายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี กล่าวรายงาน นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี     ปลัดจังหวัด นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เลขานุการนายก รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้นำกลุ่ม/องค์กร และประชาชนในชุมชนย่อยที่ 8,๑๐ ร่วมกิจกรรมฯ  ณ ชุมชนย่อยที่ 8 (วัดตะบกเตี้ย)

ด้วยเทศบาลเมืองจันทบุรี ได้จัดกิจกรรม Kick off 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” โดยบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการรักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์    ถนน ฟุตบาท ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย       ในระดับครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง รณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และส่งเสริมการมีวินัย    “แยกก่อนทิ้ง” และหลักการ 3 ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ของกระทรวงมหาดไทย และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะจังหวัดจันทบุรี พร้อมกันทั่วประเทศ           โดยแบ่งกลุ่มร่วมกิจกรรมตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ริมสองฝั่งถนน จัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสัญญาณต่าง ๆ กิจกรรม เก็บ กวาด ทำความสะอาด ฟุตบาท ถนน ร่องระบายน้ำสองฝั่งถนน กิจกรรมสาธิตการทำถังขยะเปียก และ ปรับปรุงจัดรวบรวมขยะในชุมชน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน และเยาวชน รวมทั้งสิ้น 350 คน

 

 

ภูมิรัตน์ เปรมกมล ข่าว – พิมพ์ /  ธานินทร์ มนัทยา ภาพ / งามอาภา  วัฒนอังกูร  ผู้ตรวจ