กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม และวินัยข้าราชการ

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม และวินัยข้าราชการ ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม และวินัยข้าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้รับมุมมองและแง่คิดเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม การรักษาวินัย ตลอดจนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ รวมถึงแนวทางการสร้าง การมีส่วนร่วมของประชาชน การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom)