กิจกรรมจิตอาสาโครงการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.
นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดดำเนินการตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ คูคลอง หนอง บึง ให้สะอาดสวยงาม โดยหากมีผู้บุกรุกต้องดำเนินการจัดระเบียบ และหากมีน้ำเน่าเสีย หรือผักตบชวา ต้องดำเนินการแก้ไข เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
ในการนี้ จังหวัดจันทบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกรรมการ ทำหน้าที่กำหนดมาตรการ กรอบนโยบายการดำเนินการ จัดทำแผนการดำเนินงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน พร้อมทั้ง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนงาน ภายใต้คณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส จังหวัดจันทบุรีขึ้น เพื่อดำเนินการตามโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส จังหวัดจันทบุรี ได้มีมติเห็นชอบ คัดเลือกพื้นที่คลองน้ำใส ตั้งแต่สะพานสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ถึง สะพานตลาดเจริญสุข ระยะทางรวม 2,735 เมตร เป็นพื้นที่ดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2565 และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยในวันนี้ หน่วยงานดำเนินงานประกอบด้วย องค์กรภาคราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาภาคประชาชนและจิตอาสา 904 โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดพิธีเปิดโครงการจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
เมื่อดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส จังหวัดจันทบุรี ได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ คูคลอง หนอง บึง ให้สะอาดสวยงาม และตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหา หรือลดผลกระทบจากกรณีน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ดำเนินการในปีนี้ และปีต่อ ๆ ไป