การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อฯ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1

img268