การรายงานผลการเปิดโอกาสโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รายงานผลการเปิดโอกาสโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566