11 พฤศจิกายน 2020

การประชุมประชาคม ระดับชุมชน เพื่อทบทวนโครงการก่อสร้างระบบดับเพลิงชุมชนฯ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานการประชุมประชาคม ระดับชุมชน เพื่อทบทวนโครงการก่อสร้างระบบดับเพลิงชุมชนและปรับปรุงผิวจราจรในพื้นที่ ชุมชนย่อยที่ 5 และ 6 เพื่อป้องกันและระงับอุบัติเหตุอัคคีภัยในชุมชนย่อยที่ 5 และ 6 โดยมีที่ปรึกษานายกฯ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชนย่อยที่ 5 ชุมชนย่อยที่ 6 ร่วมประชุม ณ บริเวณซอยคลองขุด (หน้าบ้าน สท.ช้าง)

เรื่องต่อไป

ประชุมประชาคม ระดับเมือง เพื่อพิจารณาทบทวนโครงการก่อสร้างระบบดับเพลิงชุมชนและปรับปรุงผิวจราจรในพื้นที่ชุมชนย่อยที่ 5 และ 6

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ

img002