11 พฤษภาคม 2021

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เรื่องต่อไป

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เรื่องก่อนหน้า

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลเมืองจันทบุรี