12 มิถุนายน 2020

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(ITA)

ข้อ026-027แผนการพัฒนาบุคลากร (ปี 2561-2563) ข้อ026แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

เรื่องต่อไป

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ027(1)ว 74 ลว 31ก.ค.2560 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ ข้อ027(2)แจ้งว 136 แก้ไขประกาศคัดเลือกสอบ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ 025นโยบายการบริหารงานบุคคล