การขอรับใบอนุญาตทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี