“การประชาสัมพันธ์เชิงรุก” เกี่ยวกับระบบ และขั้นตอนการให้บริการของเทศบาลเมืองจันทบุรี

“การประชาสัมพันธ์เชิงรุก” เกี่ยวกับระบบ และขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองจันทบุรี อย่างทั่วถึง
เทศบาลเมืองจันทบุรี ดำเนินการเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบ และขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองจันทบุรี อย่างทั่วถึง โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการติดต่อสอบถาม ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี และด้านหน้าศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ศาลากระต่าย ชั้นล่าง) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดระยะเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทร. 0 3931 3669 ในวันและเวลาราชการ หรือผ่านทุกช่องทางบนสื่อออนไลน์ของเทศบาลเมืองจันทบุรี เฟสบุ๊ค/เพจ เทศบาลเมืองจันทบุรี และทางเว็บไซต์ www.chanmunic.go.th
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
1. สถานที่ติดต่อสอบถามบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี และด้านหน้าศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ศาลากระต่าย ชั้นล่าง)
2. จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการแห่งละ 1 คน
3. ต้อนรับ ให้คำแนะนำ ชี้แจง อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการของเทศบาลเมืองจันทบุรี
4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์ เพื่อขอรับข้อมูลในการรับบริการอย่างชัดเจน และรวดเร็วยิ่งขึ้น