กองช่างสุขาภิบาล

กองช่างสุขาภิบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่ในการดูแลของกองช่างสุขาภิบาล

  1. งานบำบัดน้ำเสีย
  2. ขอเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ

– ผู้ประสงค์จะขอรับบริการเชื่อมท่อระบายน้ำสาธารณะต้องขออนุญาตตามเทศบัญญัติให้

ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองจันทบุรี

เอกสารที่เตรียมมาเพื่อติดต่อ

๒.๑.สำเนาบัตรประชาชนผู้ยื่นคำร้อง

๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน

๒.๓ ใบรับคำร้อง

พิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1-2 วันทำการ ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตขุดเจาะถนนและทางเท้าสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

ชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท/จุด

– การแก้ไขท่อระบายน้ำสาธารณะอุดตัน

– ผู้ประสงค์จะขอรับบริการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำสาธารณะอุดตัน

เอกสารที่เตรียมมาเพื่อติดต่อ

  • ๒.๑.สำเนาบัตรประชาชนผู้ยื่นคำร้อง
  • ๒.๒ ใบรับคำร้อง

พิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1-2 วันทำการ/ราย (ในการรับคำร้อง )และ

จะส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ระยะเวลาเป็นไปตามปัญหาของงาน

  1. งานแบบแผนและก่อสร้าง
  2. งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ
  3. งานเครื่องจักรและซ่อมบำรุง
  4. งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๗. งานโรงงานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

หากประชาชนท่านใดมีความประสงค์  ที่จะขอรับบริการในด้านงานต่างๆที่กองช่างสุขาภิบาล

ดำเนินการดูแลและรับผิดชอบ โปรดติดต่อเจ้าหน้าได้ที่เทศบาลเมืองจันทบุรี หรือหากมีข้อ

สงสัยประการใดโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่  ได้ที่เบอร์ ๐๓๙-๓๑๓- ๘๒๓